Verkeer

Minder verkeersslachtoffers,…een landelijk streven
Om de verkeersveiligheid te verbeteren is het nodig de statistieken grondig te analyseren. Bij hoeveel ongelukken speelt alcohol een rol? In welke leeftijdscategorie vallen de meeste slachtoffers? Waar doen deze ongevallen zich voor? Wat heeft de inrichting van de infrastructuur van invloed op deze ongevallen? Hoe is de ontwikkeling van de weggebruiker en is hier grip op? Toename van weggebruikers, groei van het autoverkeer en de gevolgen voor de veiligheid. Verkeersveiligheidsbeleid is nooit af. Omstandigheden en gedragswijzen veranderen en inzichten evolueren. Er zal met regelmaat objectief moeten worden gekeken naar het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan. Naar aanleiding van het toetsen van de ontwikkelingen van het verkeersgedrag kunnen vervolgmaatregelen worden genomen teneinde de doelstellingen te halen.